REGULAMINY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Warunki korzystania

 • 1
 1. Biblioteka jest ogólnodostępna.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie należy okazać dowód tożsamości i złożyć na karcie podpis który zobowiązuje do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub prawni opiekunowie.
 5. Czytelnik jest zobowiązany do zawiadomienia biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szkoły lub uczelni.
 6. Dane osobowe czytelnika są chronione i przeznaczone do celów statystycznych biblioteki.
 7. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

 • 2
 1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 5 książek, więcej za zgodą bibliotekarza.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Biblioteka może skrócić ustalony termin zwrotu książek jeżeli jest to pozycja szczególnie poszukiwana.
 3. Biblioteka na prośbę czytelnika może przesunąć termin zwrotu książek.
 4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczonych przez innych czytelników.
 5. Czytelnicy do lat 15-stu mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 6. Na prośbę czytelnika bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury.

Obowiązki czytelnika

 • 3
 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien zwrócić uwagę na jej stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia książki lub zniszczenie książki odpowiada czytelnik. Wartość odszkodowania ustala Kierownik
  w zależności od aktualnej ceny rynkowej wartości książki.
 3. Za zgodą bibliotekarza czytelnik może zamiast zagubionej lub zniszczonej książki zwrócić identyczny egzemplarz lub poszukiwaną przez bibliotekę książkę.
 4. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.
 • 4
 1. Regulamin został opracowany w oparciu o Statut Biblioteki.
 2. Od postanowień niniejszego regulaminu przysługuje możliwość odwołania do władz lokalnych.

 

/-/ Małgorzata Zimny

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 • 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wawrzeńczycach zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn.zm)
 3. Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wawrzeńczycach.
 • 2.
 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy, nauki i kultury.
 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce.
 3. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury.
 • 3.
 1. Biblioteka działa na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
 2. Bibliotekę tworzą:

– Gminna Biblioteka Publiczna w Wawrzeńczycach
– Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Igołomi
– Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Dobranowicach

 • 4.
 1. Biblioteka korzysta z fachowej pomocy, opieki merytorycznej i szkoleniowej Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Rozdział II

Przedmiot i zakres działania biblioteki

 • 5.
 1. Biblioteka realizuje następujące zadania:
 2. gromadzi, opracowuje, przechowuje materiały biblioteczne ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu
 3. udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu, wypożycza na zewnątrz, prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne
 4. prowadzi działalność edukacyjną i informacyjno-bibliograficzną
 5. organizuje różne formy pracy z czytelnikiem służące popularyzowaniu książki i czytelnictwa
 6. współdziała z innymi bibliotekami, instytucjami edukacyjnymi
  i kulturalnymi gminy, powiatu, województwa.

Rozdział III

Struktura organizacyjna biblioteki

 • 6.
 1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik powołany przez Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.
 2. Biblioteka prowadzi biblioteki filialne: Biblioteka Publiczna
  w Dobranowicach, Biblioteka Publiczna w Igołomi.
 3. W razie nieobecności Kierownika zastępstwo pełni wyznaczony pracownik, który wykonuje zadania określone przez Kierownika.

Rozdział IV

Zasady zarządzania biblioteką

 • 7.
 1. Zasady i zakres działania Kierownika Biblioteki:
 2. do zakresu działania Kierownika należy całokształt spraw merytorycznych, finansowych i administracyjnych związanych
  z działalnością Biblioteki
 3. Kierownik reprezentuje bibliotekę na zewnątrz.
 4. Do kompetencji Kierownika należy:

– polityka kadrowa
– przygotowywanie i wydawanie zarządzeń, regulaminów biblioteki
– sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna
– efektywne gospodarowanie środkami finansowymi
– przyjmowanie skarg i wniosków
– czuwanie nad należytym zabezpieczeniem dokumentów kadrowych, finansowo-księgowych, ksiąg i dokumentacji bibliotecznej
– dbanie o warunki lokalowe, opracowanie planów remontów i konserwacji nadzorowanie ich realizacji.

 • 8.
 1. Pracownicy filii wykonują swoje obowiązki w oparciu o imienny zakres czynności i ponoszą odpowiedzialność wobec Kierownika.
 2. W czasie wykonywania pracy pracownik obowiązany jest stosować się do posiadanych uprawnień, wskazówek i poleceń Kierownika.
 3. Pracownik obowiązany jest do utrzymania porządku w lokalu i na stanowisku pracy oraz dbania o jego estetykę.
 4. Wszyscy pracownicy na podstawie podpisanych dokumentów ponoszą współodpowiedzialność za powierzone mienie na ogólnych zasadach.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 • 9.

Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

/-/ Małgorzata Zimny

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej