BOOKFACE czyli kreatywne zdjęcia z książką w bibliotece w Igołomi

Biblioteka w Igołomi zaprasza do zabawy w bookface.

Zabawa dla każdego – i dużego i małego!📷 Bez wychodzenia z domu! Osoby, które chcą wziąć udział w naszej zabawie proszone są o zrobienie zdjęcia, na którym twarz bądź część ciała będzie zastąpiona elementem książki. Zdjęcie proszę wysłać na adres mailowy: gbpigolomia@op.pl lub za pośrednictwem facebooka. Autor/autorka najciekawszego zdjęcia otrzyma od nas książkowy upominek, który będzie można odebrać w bibliotece. Zapraszamy do udziału w zabawie!
Regulamin zabawy dostępny na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka.igwa.pl
Na zdjęciu pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

,,Bookface – zabawa z książką w tle” – regulamin

Zrób sobie zdjęcie z książką. Czekamy na niebanalne i intrygujące prace!

Organizatorem zabawy jest Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Igołomi

I. Zasady uczestnictwa:

Adresaci konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział  wszyscy czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Igołomi oraz mieszkańcy Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. Osoby niepełnoletnie wymagają pisemnej zgody rodziców na udział w zabawie.

2. Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest przesłanie ma adres biblioteki lub za pomocą facebooka zdjęcia czytelnika, którego elementem będzie książka.

3. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.

4. Każda praca powinna być obowiązkowo oznaczona:

  • Imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz adresem mailowym do kontaktu         

5. Nadesłane prace stają się własnością organizatora.

II. Zadanie konkursowe :

Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia, którego elementem będzie okładka  książki.

Forma pracy:

Zdjęcie w formie elektronicznej (jpg)

III Termin dostarczania prac.

Prace można dostarczać na adres: gbpigolomia@op.pl do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Prace należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną

IV. Komisja konkursowa .

Do przyznania nagród uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora.

V. Finał zabawy

O wynikach zabawy uczestnicy będą powiadamiani za pośrednictwem poczty elektronicznej

VI. Prawa autorskie i zgody

Prawa autorskie: Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu i nie będą odsyłane. Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie i powielanie nadesłanych prac.  Informacje dotyczące uczestników konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, są objęte tajemnicą i będą wykorzystywane tylko w sposób określony w niniejszym regulaminie.

Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację w mediach społecznościowych i na stronie biblioteki.

III.  Postanowienia końcowe:

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu [Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 z 2002 r.,  poz. 926, ze zm.)].

Organizatorzy

Załącznik nr 1

………………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wawrzeńczycach z siedzibą Wawrzeńczyce 385, moich danych osobowych w celach uczestnictwa w zabawie BOOKFACE czyli kreatywne zdjęcia z książką i działaniach promocyjnych związanych z konkursem. Wyrażenie woli jest zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO). Informacje dotyczące uczestników konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, są objęte tajemnicą i będą wykorzystywane tylko w sposób określony w niniejszym regulaminie

Prawa autorskie:

Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu i nie będą odsyłane. Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie i powielanie nadesłanych prac. 

……………………………………

Podpis uczestnika

w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica/opiekuna prawnego