DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminna Biblioteka Publiczna w Wawrzeńczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://biblioteka.igwa.pl

Data publikacji strony internetowej:  2016- 07 – 11

Data ostatniej dużej aktualizacji:      2016 – 07- 11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

– zdjęcia nie mają opisu alternatywnego

– część elementów strony nie posiada prawidłowego kontrastu.

 – nie wszystkie elementy strony są zrozumiałe dla czytników ekranu użytkowników niewidomych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Zimny

adres poczty elektronicznej : gbpwawrzenczyce@interia.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu : (12)287-42-55

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać : dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba biblioteki oraz jej filie znajdują się w budynkach:

– Wawrzeńczyce 385 (główna siedziba)-Budynek Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach,
– Igołomia 252 (filia) – Budynek Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi
– Dobranowice 67 (filia) – Budynek Szkoły Podstawowej w Dobranowicach

Spełniają one częściowo wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dopuszcza się prawo wstępu z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.