Centrum Kultury i Promocji oraz biblioteka w Igołomi zapraszają do udziału w konkursie

W związku z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości Centrum Kultury i Promocji w Igołomi – Wawrzeńczycach oraz Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Igołomi serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału w POWIATOWYM KONKURSIE POETYCKIM: „Piszę dla niepodległej”, który adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu krakowskiego.

Celem konkursu jest popularyzacja lokalnej twórczości poetyckiej, upowszechnianie wartości i postaw patriotycznych, promowanie i rozwijanie zdolności literackich oraz prezentacja talentów poetyckich.

Szczegółowe informacje w regulaminie i na plakacie.

ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO
„Piszę dla niepodległej”
1. Powiatowy konkurs poetycki pn. „Piszę dla niepodległej”, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach oraz Gminną Bibliotekę Publiczną Filię w Igołomi.
2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu krakowskiego z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
3. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się z uwzględnieniem trzech grup wiekowych:
• kl. IV – VI
• kl. VII – VIII i gimnazjum
• szkoła średnia i dorośli
4. Celem Konkursu jest:
• popularyzacja lokalnej twórczości poetyckiej, upowszechnianie wartości i postaw patriotycznych w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę,
• rozwijanie zdolności literackich,
• prezentacja talentów poetyckich.
5. Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie wiersze autorskie, które nie uczestniczyły w żadnym
innym konkursie i nie były publikowane ani prezentowane.
6. Każdy autor może nadesłać na Konkurs maksymalnie 2 utwory zgodne z założeniami Konkursu.
• WYMAGANE dane techniczne: program Word, czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,15. Na pierwszej stronie powinien znajdować się jedynie utwór wraz z tytułem. Dane dotyczące autora muszą znajdować się na odwrocie.
7. Praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje:
• imię i nazwisko
• adres e-mail
• telefon kontaktowy autora (lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich)
• wiek i klasa w roku szkolnym 2018/19, nazwa szkoły (placówki).
Ponadto należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2).
Informacje prosimy zapisać drukowanymi literami.
8. W konkursie nie mogą brać udziału utwory, które były nagradzane w innych konkursach.
9. Utwory konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś godność lub promujących przemoc.
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
11. Ocena utworów:
Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych. Utwory zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
• merytorycznie (zgodność napisanego utworu z podaną tematyką),
• inwencji, oryginalności i pomysłowości przedstawionego tematu.
Uwaga: prace bez metryczki i oświadczenia lub z niekompletnymi danymi nie będą brały udziału w konkursie!
12. Nadesłane utwory przechodzą na własność organizatorów. Nadesłanie wierszy na Konkurs i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jej autora przez organizatorów konkursu.
13. Termin składania prac:
Prace na konkurs należy dostarczyć lub przesłać do dnia 31 października 2018 roku
na adres:
Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach,
Wawrzeńczyce 160, 32-125 Wawrzeńczyce, tel.: 12 287 40 10
14. Utwory konkursowe przesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.
15. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach dnia 11 listopada 2018 r. (o dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną). Proponuje się, aby zwycięskie utwory były prezentowane przez ich autorów.
16. Po zakończeniu konkursu wszystkie utwory zostaną zebrane i opublikowane w formie książkowej oraz bezpłatnie rozesłane (drogą elektroniczną) do uczestników.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także nieprzyznania nagród wg decyzji jury.
18. Ustalenia dodatkowe: niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
W przypadku pytań lub wątpliwości informacji udziela koordynator konkursu
Katarzyna Radoszek
tel. 12 287 03 40 wew. 26
www.biblioteka.igwa.pl
Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

 

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Na Powiatowy Konkurs Poetycki pt.: „Piszę dla niepodległej”
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail uczestnika lub rodzica (pisownia oryginalna, np. małe litery)
……………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy
……………………………………………………………………………………………..
Wiek, klasa (w roku szkol. 2018/19) ……………………………………………………

 

 

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem Powiatowego Konkursu Poetyckiego pt.: „Piszę dla niepodległej” i akceptuję jego treść.
2. Oświadczam, iż zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłany przeze mnie utwór napisałam/em osobiście* napisał/a niepełnoletni/a* i posiadam do niej pełnię praw autorskich.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku przez Organizatora konkursu pt. „Piszę dla niepodległej” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz art. 23. Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w materiałach drukowanych, elektronicznych, plakatach, banerach reklamowych oraz na stronie internetowej Organizatorów konkursu , a także jej prezentację na wystawach. Przekazanie praw do publikacji i prezentacji utworów nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
………………………………………………
Podpis autora/ opiekuna prawnego*
Miejscowość, data: ……………………………….…
* niepotrzebne skreślić